Ogólne

 1. Każda osoba zapisana na obóz sportowy organizowany przez stowarzyszenia Rio Grappling Club staje się CZŁONKIEM UCZESTNIKIEM  stowarzyszenia i  zobowiązuje się opłacić składki członkowskie za udział w obozie.
 2. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest przestrzegać regulaminu, oraz wykonywać polecenia kierownika obozu sportowego oraz prowadzących zajęcia a także polecenia kolejno osoby przez niego wskazanej.
 3. Podczas treningu Jiu-Jitsu obowiązuje strój sportowy w postaci kimona wraz z pasem odpowiadającym stopniowi zaawansowania uczestnika. Na treningach pozostałych jest to t-shirt, lub rashguard oraz krótkie spodenki lub leginsy.
 4. W Hali sportowej obowiązuje zakaz wchodzenia na mate w butach a po za matą obowiązuje zakaz chodzenia na boso.
 5. Uczestnicy zobowiązują się do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz do wykonywania okresowych badań lekarskich.
 6. Osoby  z przeciwwskazaniami zdrowotnymi, w szczególności z wadami serca, kręgosłupa, chorobami skóry nie mogą brać udziału w zajęciach.
 7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości istnienie ryzyka kontuzji, a w razie jej wystąpienia nie będę dochodzili odszkodowania ani zadość uczynienia od organizatora.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w ośrodku sportowym oraz do poszanowania wyposażenia  i stosowania go zgodnie z przeznaczeniem.
 9. Koszty związane z ewentualnymi zniszczeniami ponoszą uczestnicy.
 10. Klub nie odpowiada za pozostawione/zagubione rzeczy .
 11. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00
 12. Uczestnicy obozu nie stosujący się do zasad Regulaminu, mogą zostać wykluczeni z zajęć z obowiązkiem opuszczenia ośrodka, a wszelkie opłaty i zaliczki, których dokonali, przepadną na rzecz organizatora obozu.

Polityka prywatności

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi) na potrzeby stowarzyszenia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Rio Grappling Club z siedzibą we Wrocławiu ul. Hermanowska 10 KRS 0000356497. kontakt bjjwroclaw@gmail.com
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne upublicznienie swojego wizerunku na materiałach reklamowych, zdjęciach i filmach wykorzystywanych na potrzeby stowarzyszenia.

Szczegółowe Zasady Sportowe

 1. Każdy trening rozpoczyna i kończy  zbiórka, a uczestnicy zajęć stawiają się na nią w poprawionych strojach sportowych.
 2. Trening prowadzony jest przez trenera lub osobę przez niego wskazaną a wszyscy uczestnicy zobowiązani są wykonywać jego polecenia. W razie spóźnienia się na zajęcia, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym fakcie trenera a następnie do przeprowadzenia rozgrzewki we własnym zakresie.
 3. W czasie treningu zalecanym jest używanie sprzętu sportowego mającego na celu ochronę zdrowia uczestników, w szczególności: ochraniaczy na szczękę, krocze, w przypadku sportów uderzanych (w szczególności boks, kick-boxing, mma) również rękawic,nagolenników i kasków.
 4. W czasie całego treningu a w szczególności podczas sparingów należy zwracać szczególną uwagę na zdrowie sparingpartnera, w szczególności należy uwzględnić różnicę masy, umiejętności, siły, i przestrzegać poniższych reguł walki sparingowej.
 5. Techniki Kończące walkę
  1. zabrania się wykręcania palców,gryzienia, drapania, ciągnięcia za włosy, ataków na wrażliwe miejsca w szczególności krocze, krtań, oczy, nos, nie można
  2. dźwignia na nogi(kolano, kostkę) możliwa jest do zastosowania wyłącznie między walczącymi którzy posiadają co najmniej niebieski pas
  3. dźwignia skrętne na nogi możliwa jest do zastosowania wyłącznie między walczącymi którzy posiadają co najmniej brązowy pas
 6. Poddanie Przeciwnika
  1. w sytuacji prawidłowo wykonanej techniki kończącej, w postaci duszenia lub dźwigni, gdy nie ma możliwości przeciwdziałania powyższej technice, lub gdy działanie przeciwnika powoduje ból, uczestnik treningu sygnalizuje chęć zakończenia walki przez klepanie otwartą dłonią w ciało sparingpartnera, lub w matę. Jeśli jest to niemożliwe konieczny jest każdy inny sygnał w szczególności krzyk. Powyższa sytuacja jest rozumiana jako poddanie.
  2. Uczestnik może i powinien reagować odklepaniem w każdej sytuacji w której odczuwa on zagrożenie dla zdrowia swojego lub innego uczestnika treningu, nawet jeśli jego odczucie nie okaże się uzasadnione. W razie wątpliwości należy stosować odklepanie.
  3. Uczestnik wykonujący technikę, ma obowiązek natychmiast odpuścić technikę, (zwolnić uchwyt, zakończyć duszenie) i zaprzestać działań na macie przeciwko uczestnikowi który odklepał (lub w inny sposób zasygnalizował poddanie). W razie wątpliwości, czy dany sygnał stanowi poddanie czy nie, należy przyjąć że jest to poddanie.
 7. Co do zasady sparingi rozpoczynają się i odbywają w pozycji parterowej.
  1. Posiadacze białych pasów mogą prowadzić sparing z pozycji stojącej wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia
  2. Posiadacze wyższych pasów mogą rozpocząć sparing z pozycji stójkowej wyłącznie w przypadku odpowiednio małej ilości osób ćwiczących na macie( 8 osób)
  3. W każdym wypadku uczestnicy walczący w stójce zobowiązani są zachować wzmożoną uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych uczestników treningu.
 8. Należy okazywać szacunek innym osobom w szczególności starszym stopniem.
 9. Podczas wykonywania technik oraz podczas sparingów należy  zawsze ustępować miejsca osobom starszym stopniem.
 10. Higiena Osobista. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do :
  1. ćwiczenia w czystym stroju
  2. dbania o krótkie paznokcie u rąk i nóg
  3. ćwiczenia bez biżuterii oraz innych rzeczy mogących zranić lub narazić na niebezpieczeństwo uczestników.
  4. ćwiczenia bez okularów. Osoby noszące szkła kontaktowe uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
  5. niezwłocznego przerwania ćwiczeń w przypadku wystąpienia krwawienia lub rozcięcia. Po opatrzeniu ran uczestnik zobowiązany jest posprzątać wszelkie zabrudzenia, które spowodował.